Zkušební řád pro řidiče taxi v Ostravě

Na základě bodu 4) usnesení zastupitelstva města č. 748/13 ze dne 12. prosince 2007, odbor dopravy vydává

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

pro zkoušky řidičů taxislužby podle obecně závazné vyhlášky č. 14/2007, o podmínkách provozování taxislužby na území města Ostravy.


1. Úvodní ustanovení


1) Tento zkušební řád upravuje způsob provádění zkoušek řidičů ze znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru (dále zkouška),
2) Zkoušky organizačně zajišťuje odbor dopravy Magistrátu města Ostravy (dále OD MMO). Zkouška se koná před zkušební komisí (dále komise), jejíž členy jmenuje vedoucí odboru dopravy z řad pracovníků odboru dopravy. Komise jedná nejméně dvoučlenná.
3) Zkoušku může vykonat pouze osoba, která se k jejímu vykonání přihlásila na OD MMO.

2. Přihláška ke zkoušce

1) Uchazeč se přihlásí na zkoušku na OD MMO. V žádosti uvede jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, vlastnoruční podpis a termín zkoušky, na který se hlásí. Přihláška se podává nejpozději 7 kalendářních dnů před vyhlášeným termínem zkoušky.
2) OD MMO potvrdí uchazeči příjem přihlášky a odsouhlasí termín zkoušky. Současně poskytne uchazeči informaci o průběhu zkoušky.
3) Zkoušky se konají ve zkušebních termínech, které vyhlašuje vedoucí OD MMO nejméně 1 měsíc předem, a jsou vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Ostravy,

3. Průběh zkoušky

1) Uchazeč je povinen u prezence před zahájením zkoušky prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. V případě neúčasti při zkoušce se má za to, že se uchazeč ke zkoušce dále nehlásí.
2) Ve zkušební místnosti při písemném testu mohou být pouze členové zkušební komise a uchazeči skládající zkoušku, při ústní zkoušce pouze komise a jeden uchazeč.
3) Zkušební komise seznámí uchazeče s průběhem zkoušky, způsobem vypracování zkušebních testů, hodnocením zkoušky a způsobem vyrozumění o výsledku zkoušky.
4) Zkouška se skládá v českém jazyce a na počítači: V případě, že nebude možné z technických důvodů složit zkoušku na počítači, bude zkouška složena formou písemného testu. Zkouška se skládá z:
a) testové části, která je členěna na znalost místopisu města Ostravy - 30 otázek, a ustanovení právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele - 20 otázek,
b) ústní části ze znalosti místopisu města Ostravy,
c) praktické části z ověření znalosti obsluhy taxametru (Torola MPT - 3CL).
5) Testová část zkoušky se koná skupinově s maximální účastí 15-ti uchazečů. Každá otázka testu obsahuje čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Na provedení testu se stanovuje doba 60 minut.
6) Ústní a praktickou část zkoušky může konat pouze uchazeč, který prospěl v testové části. Ústní část se skládá z 5 otázek a trvá maximálně 15 min., v praktické části uchazeč předvede 2 úkony na taxametru, které prověří uchazečovy znalosti obsluhy taxametru.
7) V průběhu zkoušky nesmějí uchazeči využívat cizí pomoci, používat žádné pomůcky, plány obce a jiné podklady, pomáhat jiným účastníkům zkoušky, odcházet ze zkušební místnosti a jakýmkoliv způsobem i nevhodným chováním narušovat průběh zkoušky. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k hodnocení zkoušky jako neúspěšné.

4. Hodnocení zkoušky

1) Hodnocení testové části se provádí samostatným bodovým ohodnocením každé Části testu. Nevypracované otázky se hodnotí jako chybně zodpovězené.
Uchazeč: - prospěl, jestliže dosáhl u zkoušky z každé části minimálně 80 %
dosažitelného bodového ohodnocení,
- neprospěl, jestliže nedosáhl u každé z části zkoušky minimálně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení.
2) U ústní a praktické části uchazeč prospěl, jestliže správně odpoví na větší část kladených otázek a předvede bezchybnou obsluhu taxametru, v opačném případě uchazeč neuspěl. Komise sdělí uchazeči výsledek ústní zkoušky neprodleně po ukončení zkoušky.
3) Proti rozhodnutí zkušební komise o výsledku zkoušky není odvolání přípustné. Uchazeč má právo na nahlédnutí do svých testů.

5. Opakování zkoušky

1) Uchazeč, který u první zkoušky neuspěl, může absolvovat opravnou zkoušku na základě nové přihlášky v nejbližším zkouškovém termínu. Opravná zkouška se skládá z těch částí zkoušky, ve kterých uchazeč neuspěl. Způsob a lhůty pro podání přihlášky k opravné zkoušce jsou stejné jako u první zkoušky.
2) V případě, že uchazeč nesloží zkoušku ani v opravném termínu, může se dostavit ke druhé opravné zkoušce nejdříve na 6-tý termín od opakované zkoušky. Opravná zkouška se skládá z těch částí zkoušky, ve kterých uchazeč neuspěl. Způsob a lhůty pro podání přihlášky k druhé opravné zkoušce jsou stejné jako u první zkoušky.
3) Jestliže uchazeč neuspěje ani ve druhém opravném termínu, na další termín se může přihlásit až za 1 rok od přihlášení se na druhý opravný termín a skládá zkoušku v celém rozsahu.
4) V případě, že uchazeč do 1 roku od první neúspěšné zkoušky zkoušku nesloží, skládá zkoušku znova v celém rozsahu.

6. Osvědčení a protokol o průběhu zkoušky

1) Úspěšným uchazečům bude v předem stanoveném termínu předáno proti podpisu osvědčení o vykonání zkoušky řidiče taxislužby s vyznačením časové (10 let) a územní (území statutárního města Ostrava) platnosti. O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol podepsaný všemi jejími členy. Protokol obsahuje:
a) číslo protokolu,
b) datum, čas a místo zkoušky,
c) tabulku vyhodnocení písemných testů jednotlivých uchazečů,
d) podpisy členů zkušební komise.

7. Přechodná ustanovení a účinnost

1) Neúspěšní uchazeči, kteří absolvovali zkoušku před nabytím účinnosti toho zkušebního řádu a hlásí se na opakovanou zkoušku se řídí aktuálním zkušební řádem.
2) Tento zkušební řád nabývá účinnosti dne 7. ledna 2011 a ruší zkušební řád vydaný dne 4. ledna 2008.

V Ostravě dne 5. ledna 2011